Állami Foglalkoztatási Szolgálat

Válasszon Ágazati Párbeszéd Bizottságot!

Bemutatkozunk

A TEÁOR 24 Fémalapanyag gyártási ágazatban működő munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, az ágazati érdekeik egyeztetése képviselete és érvényesítése végett 2003. szeptember 26.-án megállapodást kötöttek, és létrehozták a Kohászati Ágazati Párbeszéd Bizottságot.

 

Az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény értelmében az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság 2010. február 23-án kelt 92-3/4-8/2010-ÁRMB számú határozatával a Kohászati ÁPB újjáalakult.

 

 

A Bizottság jogállása:

 

Az ágazati érdekegyeztetés rendeltetésszerű működése által meghatározott körben, a TEÁOR 24 Fémalapanyag gyártásban tevékenykedő, önálló jogi személyiségű munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek együttműködési és érdekegyeztetési fóruma.

 

 

A Bizottság tagszervezetei:

 

Munkáltatói érdekképviselet: Kohászati Koalíció (tagjai: Magyar Vas-és Acélipari Egyesülés, HUNGAMOSZ, Alumíniumipari Munkáltatók Országos Szövetsége)

 

Szakszervezet: Vasas Szakszervezeti Szövetség

Állandó meghívottként az alábbi szakszervezetek is részt vesznek a bizottság munkájában:

Fém- és Gépipari Munkástanácsok Országos Szövetsége, Liga Vas- és Fémipari Szövetség, Alumíniumipari Szakszervezetek Szövetsége

 

A megalapítás célja, hogy a Bizottság:

 

 • Ágazati konzultációs fórumként járuljon hozzá a felek között jelenleg is meglevő együttműködés folyamatosságához, és a szociális párbeszéd intézményes formájának létrehozásához, működtetéséhez a Fémalapanyag gyártási ágazatban,
 • A szakmai összetartozás és összefogás alapján biztosítsa az ágazati, szakmai együttműködés és képviselet, illetve a szakmai érdekközösség intézményes megjelenítését az öntevékenység, demokratizmus és a szolidaritás alapján.
 • Segítse elő az ágazati és munkahelyi szintű kollektív szerződések,- megállapodások létrehozását, továbbá
 • Járuljon hozzá a hasonló rendeltetésű nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolatépítéshez, szakmai együttműködés kialakításához.
 •  

  A Bizottság működésének alapelvei:

   

 • A Bizottság egyenlő jogú munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek együttműködési fóruma, amelyet tagjai az önkéntesség és egyenrangúság elve alapján, a saját szintjüket meghaladó közös érdekeik egyeztetésére és képviseletére hoztak létre.
 • Az ágazati együttműködésben résztvevő érdekképviseleti szervezetek jog- és hatásköreiket delegáltjaik útján, önálló szervezeti- és működési szabályzat keretei között, autonóm módon gyakorolják.
 • A jog- és hatáskörébe tartozó kérdésekben munka kapcsolatot tart fenn a többi ágazati párbeszéd bizottsággal, valamint a Kormányzattal, illetőleg lehetőségei szerint közreműködik az Uniós szintű szociális párbeszéd intézményeinek tevékenységében.
 •  

  Működési területe:

   

  Az alapító érdekképviseletek tagvállalatainak, tagszervezeteinek köre, illetve ezekhez az érdekképviseletekhez önkéntesen csatlakozó vállalkozások, szervezetek ágazati összessége. Működésének feltételeit a Kormányzat biztosítja.

   

  A Bizottság fő feladatai:

   

 • Állásfoglalás, javaslat készítése a munkaadók és munkavállalók közös érdekeit és az ágazat helyzetét alapvetően érintő, befolyásoló országos intézkedésekről.
 • Konzultációt folytatni, véleményt nyilvánítani a kormányzati szervekkel az ágazatra vonatkozó szakmapolitikai elgondolásokról, -stratégiákról. Vonatkozó jogszabálytervezetek előzetes véleményezése, végrehajtásuk értékelése.
 • A munka világát érintő kérdések egyeztetése az ágazatban működő szociális partnerek között. Ágazati jellegű kollektív szerződések kötése, kiterjesztésének kezdeményezése, illetve megállapodások és ajánlások kialakítása és képviselete.
 • Bekapcsolódni az EU ágazati szociális dialógusába, kapcsolatot tartani az EU-ban működő ágazati szociális partnerekkel, társ intézményekkel.
 •  

  Tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít:

   

 • az ágazat hazai és nemzetközi versenyképességének javítására, a nemzetgazdaságban betöltött szerepének, elismertségének növelésére, arculatának pozitív kialakítására,
 • a foglalkoztatási-, bér-, és jövedelempolitikára, béren kívüli járandóságok alakulására,
 • a szakképzésre, át- és továbbképzésekre,
 • a környezetvédelemre, a munkahelyi egészségre és - biztonságra,
 • a munkaidő, munkarend rugalmasabbá tételére,
 • a létszámleépítés miatt elbocsátott munkavállalók elhelyezkedésének segítésére,
 • az ágazati-, alágazati-, illetve szakágazati- és munkahelyi szociális partner kapcsolatok, kollektív szerződéseses viszonyok alakulására,
 • egymás kölcsönös tájékoztatására, szakértői egyeztetésekre, konzultációkra, ajánlások készítésére, szükség esetén közös vélemény, álláspont, javaslat, indítvány kialakítására,
 • a szociális béke fenntartása érdekében az ágazatban alkalmazható konfliktuskezelési, - megoldási módszerek közös kidolgozására, alkalmazására,
 • az ágazat gazdasági teljesítményének, munkaügyi helyzetének rendszeres elemzésére és értékelésére, amelyek alapján javaslatokat készít, és szükség szerint tárgyalásokat indítványoz a szociális partnerek és/vagy a Kormányzat felé.