Állami Foglalkoztatási Szolgálat

Válasszon Ágazati Párbeszéd Bizottságot!

Bemutatkozunk

A Gépipar ágazataiban működő munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, az ágazati szociális párbeszéd fejlesztése, ágazati érdekeik egyeztetése, közös képviselete és érvényesítése végett 2004. március 3.-án megállapodást kötöttek, és létrehozták a Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottságot.

 

Az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény értelmében az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság 2010. március 23-án kelt 92-3/6-9/2010-ÁRMB számú határozatával a Gépipari ÁPB újjáalakult.

 

 A Bizottság jogállása: A gépipari ágazati érdekegyeztetés rendeltetésszerű működése által meghatározott körében tevékenykedő, önálló jogi személyiségű munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek együttműködési és érdekegyeztetési fóruma.

 

A Bizottság tagszervezetei:

Munkáltatói érdekképviseletek: Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége, Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség

Állandó meghívottként a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége is részt vesz a bizottság munkájában.

 

Szakszervezetek: Vasas Szakszervezeti Szövetség, Fém- és Gépipari Munkástanácsok Országos Szövetsége, Liga Vas- és Fémipari Szövetség.

 

A megállapodó szervezetek megvalósítandó célként fogalmazták meg, hogy a Bizottság:

 • Ágazati, ágazatközi konzultációs fórumként járuljon hozzá a felek között jelenleg is meglevő kétoldalú partner kapcsolatok folyamatosságához, és a szociális párbeszéd intézményes formájának létrehozásához, működtetéséhez a gépiparban,
 • A szakmai összetartozás alapján biztosítsa az ágazati, illetve ágazatközi együttműködés és érdekképviselet intézményes megjelenítését, működtetését, valamint azt, hogy ennek keretében alágazati és/vagy szakágazati fórumok is működhessenek,
 • Segítse elő az ágazati és munkahelyi szintű kollektív szerződések,- megállapodások létrehozását.
 •  

  A Bizottság működési köre: Az alapító érdekképviseletek tagvállalatainak, tagszervezeteinek köre, illetve ezekhez az érdekképviseletekhez önkéntesen csatlakozó vállalkozások, tagszervezetek ágazati összessége. Működésének feltételeit a Kormányzat biztosítja.

   

  A működés alapelvei:

 • A Gépipari ÁPB egyenlő jogú munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek együttműködési fóruma, amelyet tagjai az önkéntesség és egyenrangúság elve alapján, a saját szintjüket meghaladó közös érdekeik egyeztetésére és képviseletére hoztak létre.
 • Az ágazati együttműködésben résztvevő érdekképviseleti szervezetek jog- és hatásköreiket delegáltjaik útján, önálló szervezeti- és működési szabályzat keretei között, autonóm módon gyakorolják.
 • A jog- és hatáskörébe tartozó kérdésekben munka kapcsolatot tart fenn a többi ágazati párbeszéd bizottsággal, valamint a Kormányzattal, illetőleg lehetőségei szerint közreműködik az Uniós szintű szociális párbeszéd intézményeinek tevékenységében.
 •  

  A Bizottság fő feladatai:

 • Állásfoglalás, javaslat készítése a munkaadók és munkavállalók közös érdekeit és az ágazatok helyzetét alapvetően érintő, befolyásoló országos intézkedésekről. Jogszabálytervezetek, programok véleményezése, végrehajtásuk értékelése.
 • Konzultáció, véleménynyilvánítás ágazati szakmapolitikai kérdésekről, stratégiákról.
 • A munka világát érintő folyamatok értékelése, egyeztetése az ágazatokban működő szociális partnerek között. Ágazati, szakágazati szintű megállapodások, kollektív szerződések kötése, valamint gazdasági-munkaügyi javaslatok, ajánlások kialakítása és képviselete.
 • Bekapcsolódás az Európai Unió ágazati szociális dialógusába. Kapcsolatépítés, együttműködés az Uniós és a nemzeti szinten működő ágazati szociális partnerekkel, társszervezetekkel.
 •  

  Tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít:

 • az ágazatok hazai és nemzetközi versenyképességének javítására, a nemzetgazdaságban betöltött szerepének, elismertségének növelésére, arculatának pozitív kialakítására,
 • a foglalkoztatási-, bér-, és jövedelempolitikára, béren kívüli járandóságok alakulására,
 • a szakképzésre, át- és továbbképzésekre,
 • a környezetvédelemre, a munkahelyi egészségre és - biztonságra,
 • a munkaidő, munkarend rugalmasabbá tételére,
 • az ágazati-, alágazati -, illetve szakágazati- és munkahelyi szociális partner kapcsolatok, kollektív szerződéseses viszonyok fejlesztésére,
 • egymás kölcsönös tájékoztatására, szakértői egyeztetésekre, konzultációkra, ajánlások készítésére, szükség esetén közös vélemény, álláspont, javaslat, indítvány kialakítására,
 • a szociális béke fenntartása érdekében az ágazatban alkalmazható konfliktuskezelési, - megoldási módszerek közös kidolgozására, alkalmazására,
 • az ágazatok gazdasági teljesítményének, munkaügyi helyzetének elemzésére és értékelésére. Javaslatok készítése, tárgyalások kezdeményezése a kormányzat illetékes szerveivel.